ZPU.271.01.2020 – Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Zdrowia w Ząbkach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

_________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

————————————————————————————————————————————


Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert:

Informacja o grupie kapitałowej

Zestawienie ofert

—————————————————————————————————————————————–

INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO Z DNIA 15.10.2020 r.:

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2

—————————————————————————————————————————————–

INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO Z DNIA 14.10.2020 r.:

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ – aktualny – wzór umowy;

Załącznik nr 6 do SIWZ – aktualny – wzór umowy przetwarzania.

——————————————————————————————————————————————


INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO Z DNIA 12.10.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

____________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu  

SIWZ 

Załączniki do SIWZ:

Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz cenowy – Załącznik nr 1A do SIWZ

Wzór oświadczenia w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ 

Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4 do SIWZ

Wzór umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór umowy przetwarzania danych –  Załącznik nr 6 do SIWZ