Projekty unijne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Miejska Przychodnia Zdrowia w Ząbkach 05-091 Ząbki ul. Orla 1, realizuje projekt  pn. „Wdrożenie e-usług dla Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, Typ projektów: Informatyzacja służby zdrowia na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Projekt polega na informatyzacji Miejskiej Przychodni w Ząbkach wraz z wdrożeniem e-usług medycznych w celu przeniesienia procesów zachodzących w ZOZ na platformę elektroniczną on-line, dzięki czemu będzie możliwe oferowanie 8 szt. e-usług medycznych na poziomie 3dojrzałości A2C,  a  także  prowadzenie  elektronicznego  obiegu  informacji/dokumentacji  w  placówce.

Interesariusze  projektu  to:  pacjenci, personel ZOZ. Zakres inwestycji obejmuje następujące zadania: 1.Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w tym e-usługi: e-Rejestracja, e-Wizyta  domowa,  e-Recepta,  e-Pielęgniarka  szkolna,  e-Powiadomienia, e-Potwierdzenia,  e-kolejka, e-skierowani;  Zakup sprzętu teleinformatycznego; system Obsługi Placówki medycznej [Zinformatyzowanie gabinetów lekarskich, Integrację części białej z szarą, Integracja z zewnętrznym laboratorium medycznym oraz gabinetami pielęgniarek szkolnych].

Wdrożenie  systemu  umożliwi  Wprowadzenie  obsługi  pacjentów  do  gabinetów lekarskich  (elektroniczna  dokumentacja  medyczna  EDM,  połączenie  z  ZUS  w  zakresie  zwolnień  lekarskich,  integracja  z  planowanym systemem e-recept); Elektroniczną obsługę pacjenta e-usługi. Zostanie udostępniona dla pacjentów platforma elektroniczna, która umożliwi komunikację z przychodnią, rejestrację na wizyty bez wychodzenia z domu, informacje o kolejkach do specjalistów, zmówienie recept w przypadku chorób przewlekłych, a w przyszłości będzie bazą do wprowadzenia kolejnych e-usług – np. wyniki badań, konsultacje online czy przeglądu historii wizyt.

Celem głównym projektu jest zapewnienie powszechnego dostępu do e-usług mieszkańcom województwa mazowieckiego poprzez budowę systemu informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Miejska Przychodnia Zdrowia w Ząbkach.

Do bezpośrednich rezultatów projektu można zaliczyć:

  • zwiększenie liczby osób korzystających z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (pracownicy, pacjenci),
  • zwiększenie liczby osób korzystających z e-usług (usługi oferowane i świadczone w formie on-line),
  • zwiększenie bezpieczeństwa danych przechowywanych w systemie medycznym,
  • zmniejszenie ilości papierowych wydruków.

Niniejsza inwestycja będzie miała bezpośredni wpływ na poprawę kondycji ekonomiczno-finansowej Wnioskodawcy. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w postaci e-usług medycznych, przełoży się bezpośrednio na lepszą i efektywniejszą obsługę pacjentów oraz wymierne efekty w postaci ograniczenia kosztów codziennej eksploatacji. Przełoży się to na wzrost konkurencyjności placówki tylko w zakresie regionu i kraju. Nowoczesne technologie, które zostaną zastosowane w ramach projektu, są oparte na światowych standardach informatycznych, a ponadto będą bezpośrednio wpływać na poprawę wizerunku przychodni i województwa w skali europejskiej.

 

Ogólna wartość projektu:  741 965,80 PLN

Koszty kwalifikowane:  603 224,23 PLN

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z EFRR: 482 579,38 PLN

 

Projekt pn.: „Wdrożenie e-usług dla Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach” zrealizowany będzie przez SPZOZ w Ząbkach w 2021 roku.